Cập nhật Lần cuối: 26/12, 2023

SEIO CWEB. chào đón bạn đến với trang web của chúng tôi và các ứng dụng và dịch vụ cung cấp sẵn từ chúng tôi, thông qua trang web của chúng tôi hoặc các nền tảng khác (“Trang web” và gọi chung là “Dịch vụ”).

Việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ được điều chỉnh bởi các Điều khoản Sử dụng này. Bất cứ khi nào bạn duyệt Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng không sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Việc bạn sử dụng Dịch vụ cũng phải tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi (“Chính sách”), có trên Trang web, cũng như các chính sách và thủ tục có sẵn trên Trang web hoặc Dịch vụ, được sửa đổi theo thời gian.

Chính sách quyền riêng tư và Chính sách được kết hợp bằng cách tham chiếu đến các Điều khoản Sử dụng này và các Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quyền riêng tư và Chính sách cùng nhau sau đây được gọi là “Thỏa thuận” này. Chúng tôi có quyền sửa đổi Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, với những thay đổi đó sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Thỏa thuận đã sửa đổi lên Trang web.

Chúng tôi cũng có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Trang web và Dịch vụ theo bất kỳ cách nào và từ chối hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và Dịch vụ, ngay cả khi bạn có Tài khoản, theo quyết định riêng của chúng tôi. Mỗi lần bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, phiên bản hiện tại của Thỏa thuận này sẽ được áp dụng. Nếu bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ sau khi sửa đổi Thỏa thuận này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này khi được sửa đổi.

Thỏa thuận này chứa thông tin quan trọng liên quan đến quyền của bạn đối với Trang web và Dịch vụ, bao gồm mối quan hệ của bạn với chúng tôi và bao gồm điều khoản trọng tài có thể hạn chế khả năng bạn theo đuổi các khiếu nại chống lại chúng tôi tại tòa án.

Vui lòng đọc kỹ và xem lại chúng thường xuyên. Bằng cách ký kết Thỏa thuận này, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi hoặc thông tin liên lạc liên quan đến Dịch vụ theo bất kỳ số điện thoại nào do bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm qua email, tin nhắn văn bản và cuộc gọi điện thoại. Bạn đồng ý rằng tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi có thể được tạo bởi hệ thống quay số điện thoại tự động. Thông tin liên lạc từ chúng tôi có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: thông tin liên lạc hoạt động liên quan đến Tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ, cập nhật liên quan đến các tính năng mới và hiện có của Dịch vụ và thông tin liên lạc liên quan đến tiếp thị hoặc khuyến mãi do chúng tôi điều hành.

1. Điều kiện tham gia

Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không thể sử dụng Dịch vụ. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất là độ tuổi trưởng thành trong khu vực tài phán nơi bạn cư trú hoặc  nếu bạn chưa đến tuổi trưởng thành trong khu vực tài phán nơi bạn cư trú, rằng bạn đã nhận được sự cho phép sử dụng Dịch vụ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn Bạn tuyên bố rằng bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi khi sử dụng Dịch vụ là chính xác, trung thực và cập nhật. Bạn cũng tuyên bố rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

2. Chất lượng, độ chính xác và tính đầy đủ

Trang web đôi khi có thể chứa thông tin được tìm thấy là không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời. Cweb không tuyên bố về tính đầy đủ hoặc chính xác của Trang web hoặc Dịch vụ và các thông tin, lời khuyên hoặc khuyến nghị khác có sẵn trên Trang web này, cũng như không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về chất lượng hoặc sự an toàn của bất kỳ Dịch vụ hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác được cung cấp hoặc cung cấp thông qua Trang web. Tất cả các tính năng, nội dung, thông số kỹ thuật và giá của Sản phẩm và Dịch vụ được mô tả hoặc mô tả trên Trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Việc đưa bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ Cweb nào vào Trang web này tại một thời điểm cụ thể không ngụ ý hoặc đảm bảo rằng Sản phẩm hoặc Dịch vụ đó sẽ có sẵn bất cứ lúc nào.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Trừ khi được quy định rõ ràng ở đây, Trang web và Dịch vụ, cũng như lựa chọn và sắp xếp của chúng, được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác (gọi chung là “Quyền sở hữu trí tuệ”) và bất kỳ việc sử dụng trái phép nào cũng có thể vi phạm các luật đó và Thỏa thuận này. Trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này, chúng tôi không cấp bất kỳ quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào để sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý không sao chép, tái xuất bản, đóng khung, tải xuống, truyền tải, sửa đổi, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, chuyển nhượng, phân phối, hiển thị, thực hiện, cấp phép, cấp phép lại hoặc thiết kế đối chiếu Dịch vụ, bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc lựa chọn và/hoặc sắp xếp Trang web hoặc Dịch vụ. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc phương pháp thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự nào liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào có thể vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và URL (gọi chung là “Nhãn hiệu”) được hiển thị trên Trang web này là tài sản của chúng tôi, người cấp phép của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác. Bạn không được phép sử dụng Nhãn hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, người cấp phép của chúng tôi hoặc bên thứ ba có thể sở hữu Nhãn hiệu.

4. Vi phạm bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số năm 1998 (“DMCA”) cung cấp quy trình khiếu nại cho chủ sở hữu bản quyền tin rằng tài liệu trang web vi phạm quyền của họ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép và đăng tải không đúng cách trên trang web, vui lòng cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau: (1) tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của chủ sở hữu bản quyền hoặc của người được ủy quyền hành động thay mặt họ; (2) mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn khiếu nại đã bị vi phạm; (3) mô tả vị trí của tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên Trang web; (4) tuyên bố bằng văn bản rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và (5) tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền. Những yêu cầu này phải được tuân thủ để cung cấp cho chúng tôi thông báo vi phạm đầy đủ về mặt pháp lý. Gửi khiếu nại vi phạm bản quyền đến địa chỉ email sau: info@cweb.vn. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý của mình trước khi gửi thông báo DMCA với đại lý bản quyền của chúng tôi. Có thể có hình phạt cho các tuyên bố sai theo DMCA.

5. Các điều khoản khác

Chúng tôi có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng, ủy quyền hoặc giả định các quyền của chúng tôi theo Thỏa thuận này theo quyết định riêng của chúng tôi. Nếu chúng tôi không thực thi một điều khoản của Thỏa thuận này, bạn đồng ý rằng việc không thực thi điều khoản đó không cấu thành sự từ bỏ để thực thi điều khoản (hoặc bất kỳ điều khoản nào khác dưới đây). Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được giữ hoặc làm cho không hợp lệ, sự vô hiệu không ảnh hưởng đến phần còn lại của Thỏa thuận này. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này và từ chối tất cả các giấy phép ngụ ý.

Khuyến Mãi

cweb

Cweb là mảng dịch vụ thiết kế Website chuyên nghiệp trong hệ sinh thái số SEIO. Có tất cả hệ thống Web và các dịch vụ phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn với chi phí thấp.. xem thêm

Mạng xã hội

© 2023 Vận Hành Bởi logo
Tư vấn ngay